Norma Ljubljana 0590 45 500 Norma Maribor 02 320 40 22 Norma Celje 03 620 22 18 Norma Krško 07 492 51 51
PoštninaPoštnina 3,90 €. Brezplačna dostava pri 50 €.
ZA PRAVE GURMANE
IN ZDRAVOJEDCE
Največja izbira
Največja izbira in kakovost BIO IZDELKOV
na spletu v Sloveniji

Pravila nagradne igre “Super nagrade ob otvoritvi Norme Krško”

(v nadaljevanju: pravila)

 

1. Organizator nagradne igre

 

Organizator nagradne igre »Super nagrade ob otvoritvi Norme Krško « (v nadaljevanju: nagradna igra) je Verasio d.o.o., Gregorčičeva ulica 18, 2314 Zgornja Polskava (v nadaljevanju: organizator). Soorganizator nagradne igre je Afirmat d.o.o., Gržeča vas 24, 8273 Leskovec pri Krškem (v nadaljevanju: soorganizator).

 

2. Kdaj nagradna igra poteka

 

Spletna nagradna igra se prične 1.3.2017. Sodelovanje v spletni nagradni igri je mogoče od 1.3.2017 do vključno 15.3.2017. Nagradna igra poteka na spletni strani nagradne igre www.norma.si/nagradna-igra-norma-krško (v nadaljevanju: spletna stran nagradne igre) in v bio prodajalni Norma PE Krško (Qlandia Krško - vhod A, Cesta krških žrtev 141, 8270 Krško) od 15.3.2017 do vključno 25.3.2017. Nagradna igra se z žrebanjem nagrajencev zaključi 27.3.2017.

 

3. Namen nagradne igre

 

Namen nagradne igre je promocija in izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja in soorganizatorja, promocija blagovne znamke organizatorja, posredno pospeševanje prodaje organizatorja in soorganizatorja in pridobivanje kontaktov za organizatorja in soorganizatorja.

 

4. Definicija pojmov

 

V teh pravilih se uporabljajo sledeči pojmi:

 

Sodelujoči: Kot sodelujoči se definira vsaka oseba, ki preko spletne strani nagradne igre sodeluje v nagradni igri ali v bio prodajalni Norma PE Krško odda izpolnjen obrazec.

 

5. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

 

V spletni nagradni igri sodeluje vsaka polnoletna fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije in na spletni strani nagradne igre v e-vprašalniku poda vse zahtevane osebne podatke - vključno z delujočim e-poštnim naslovom, na katerega lahko dostavimo zahvalno e-poštno sporočilo, se strinja s temi pravili in e-vprašalnik pravilno odda. Osebni podatki, ki jih sodelujoči odda morajo biti resnični. S pravilno oddajo e-vprašalnika postane oseba sodelujoči. Za sodelovanje v nagradni igri v bio prodajalni Norma PE Krško veljajo enaki pogoji, le da sodelujoča oseba izpolni obrazec v fizični obliki.

 

Sodelovanje v nagradni igri bo omogočeno le osebam, ki bodo imele pri dostopu do spletne strani nagradne igre omogočene piškotke (ang.: cookies) in Javascript.

 

Ena oseba lahko v nagradni igri sodeluje le z enim e-poštnim naslovom. V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z uporabo različnih, jo ima organizator pravico nemudoma in nepreklicno izključiti iz nagradne igre (v nadaljevanju: izključiti; izključen; izključitev).

 

6. Potegovanje za nagrade

 

Za nagrade se potegujejo vsi sodelujoči, ki so v nagradni igri pravilno oddali e-vprašalnik z osebnimi podatki ali obrazec v bio prodajalni Norma PE Krško. Dodatni pogoj je, da komisija do trenutka žreba ni odkrila kršitev teh pravil s strani sodelujočega oziroma, da sodelujoči že tekom nagradne igre ni bil izključen.

 

Dodatne nagrade (čokolado Vivani) je možno pridobiti z všečkanjem Facebook strani organizatorja.

 

7. Žrebanje nagrajencev

 

Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu organizatorja pod nadzorom komisije.

 

Žrebanje nagrajencev bo iz e-bobna za žreb iz celotne množice sodelujočih (tudi e-naslovi sodelujočih v bio prodajalni Norma PE Krško) naključno izvedel računalniški sistem. 

 

Predsednik komisije bo pripravil zapisnik, ki bo vseboval tudi seznam nagrajencev. Zapisnik morajo podpisati vsi člani komisije. Zapisnik se bo vsaj leto dni hranil na naslovu organizatorja in soorganizatorja.

 

8. Pristojnosti komisije

 

Komisija v sestavi:

 

Sintija Verglez (predsednik komisije; predstavnik organizatorja),

Silva Verglez (član komisije; predstavnik organizatorja),

Rosanda Verglez (član komisije; predstavnik organizatorja).

ima sledeče pristojnosti:

 

•             nadzor poteka nagradne igre in žrebanje nagrajencev, v skladu s temi pravili,

•             ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči ravnal v nasprotju s pravili nagradne igre.

 

9. Seznam nagrad

 

Med nagrajence bodo podeljene naslednje nagrade:

 

1.            Nagrada: košara bio dobrot v vrednosti 50 EUR.

2.            Nagrada: darilni bon Norma v vrednosti 20 EUR. 

3.            Nagrada: bio chia semena Planet BIO.

 

Dodatne nagrade:

Med vsemi, ki bodo všečkali Facebook stran organizatorja oziroma soorganizatorja (NORMA), bomo izžreali pet nagrajencev, ki bodo dobili po en paket bio čokolad Vivani.

 

Nagrade bo podaril soorganizator nagradne igre.

 

10. Objava nagrajencev

 

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani nagradne igre in v e-poštnih sporočilih nagradne igre ter na Facebook strani, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.

 

Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani nagradne igre, v e-poštnih sporočilih ter na Facebook strani organizatorja najkasneje v roku 14 dni po zaključku nagradne igre.

 

11. Splošno o nagradah in nagrajencih

 

Komisija bo nagrajence preverila, če so sodelovali v skladu s temi pravili. V primeru, da je nagrajenec izključen, se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nje.

 

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrade niso prenoslijive na druge osebe.

 

O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bo nagrajenec obveščen s strani soorganizatorja preko e-pošte najkasneje v roku 14 dni po zaključku nagradne igre. Če se nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki ali preko e-pošte ali po telefonu) v roku 14 dni od prejema obvestila (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu), ali pa nagrade ne bo prevzel, kot je bilo v obvestilu navedeno oziroma se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se nagrada ne podeli.

 

Organizator in soorganizator imata pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na zahtevan način izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega ne želi storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

 

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo za dohodnino za nagrado plača podelitelj nagrade, kot je to navedeno v seznamu nagrad, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) podelitelju nagrade dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo,  kopijo svoje davčne številke) in sicer najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu). Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. Če nagrajenec podelitelju nagrade teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.

 

12. Kdo lahko sodeluje

 

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

 

Osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne smejo sodelovati v nagradni igri.

 

13. Druge določbe

 

Organizator in soorganizator ne odgovarjata za nepopolno sodelovanje v nagradni igri ali za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki.

 

Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom katerega koli izdelka ali storitve.

 

Organizator in soorganizator in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrade.

 

V primeru okoliščin, na katere organizator ali soorganizator ne moreta vplivati (višja sila), lahko organizator sporazumno odpove nagradno igro. O tem mora organizator preko spletne strani nagradne igre in preko e-pošte obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizator in soorganizator sodelujočim ne odgovarjata za nastalo škodo.

 

Organizator si pridržuje pravico spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal na spletni strani nagradne igre. Za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na norma@norma.si

 

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

 

14. Kje se nahajajo ta pravila

 

Ta pravila so na vpogled dostopna v pisni obliki na naslovu organizatorja in na spletni strani nagradne igre.

 

16. Uporaba osebnih podatkov

 

Organizator in soorganizator bosta osebne podatke skrbno varovala, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) in ostalo področno zakonodajo.

 

Organizator in soorganizator bosta kot upravljavca osebnih podatkov osebne podatke, ki sta jih pridobila od sodelujočih, samostojno in po lastni presoji uporabljala izključno za naslednje namene:

 

-              izvedba nagradne igre v vseh vidikih;

-              obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev;

-              objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre;

-              objava nagrajencev v e-poštnih sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja vsem sodelujočim;

-              statistične in tržne analize ter segmentacija sodelujočih;

-              izvajanje neposrednih trženjskih akcij;

-              pošiljanje e-novic po e-pošti, predvidoma 1-krat tedensko, največ  8-krat mesečno;

 

Organizator in soorganizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bosta posredovala ali razkrila tretjim osebam.

 

Pridobljeni osebni podatki se hranijo do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočih.

 

Preklic hrambe osebnih podatkov pri organizatorju lahko sodelujoči sporoči s pisnim obvestilom na naslov organizatorja (oziroma na e-poštni naslov norma@norma.si).

 

Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hranijo 5 let od podelitve nagrade oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.

 

Po preteku roka hrambe lahko upravljavec osebne podatke po lastni presoji izbriše ali anonimizira.

 

Upravljavec osebnih podatkov mora sodelujočemu na njegovo zahtevo:

 

-              potrditi, ali se osebni podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne;

-              omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, na njihovo posredovanje, prepisovanje ali kopiranje;

-              posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;

-              dati informacijo o metodah obdelave osebnih podatkov;

-              izvesti izbris njegovih osebnih podatkov.

 

Na spletni strani nagradne igre se uporablja t.i. piškotke (ang.: cookies), vendar izključno kot varnostni element za preprečevanje zlorab sistema nagradne igre, ki ne omogoča identifikacije posameznika ter za statistične namene.

 

15. Preklic sodelovanja

 

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo na e-poštni naslov norma@norma.si. Po prejemu tega sporočila se sodelujočega izključi iz nagradne igre in sicer v roku 14 dni.

 

16. Reševanje pritožb

 

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

 

Datum objave teh pravil: 23.2.2017.

 

Da bi vam olajšali uporabo našega spletnega mesta, uporabljamo piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov. Podrobnosti o piškotkih.
Strinjam se